۱۴۰۰/۰۸/۱۴ آبان

بیمارستان محب کوثر: از پذیرش تا ترخیص

پذیرش شبانه روزی بیمارستان محب کوثر