۱۴۰۰/۰۹/۰۸ آذر

فعالیت های شرکت شمسا

  • ایجاد توسعه بهسازی و عمران فضاهای درمانی آموزشی کشور
  • حفظ و ارتقا و بهبود سلامت جامعه
  • ایجاد بستر مناسب به منظور استفاده همگان از خدمات درمانی مناسب
  • مشارکت مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی و همکاری با بیمارستانها و مراکز درمانی برای بازسازی ارتقا کیفیت و تجهیز و اداره و بهره برداری
  • ارائه خدمت به بیماران دارای انواع بیمه اعم از پایه مکمل توریست و بیماران خارج از کشور مطابق ضوابط بخش خصوصی و غیردولتی
  • احداث بیمارستان مجتمع های آموزشی و درمانی و اداره آنها طبق ضوابط قانونی و مفاد این اساسنامه
  • تهیه و خرید لوازم و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی جهت مراکز درمانی از داخل و خارج از کشور
  • انجام خدمات حمایتی از طریق مشارکت و سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و مؤسسات مالی-اعتباری- داخلی و خارجی و انعقاد هر گونه قرارداد و عملیاتی که مستقیم و غیرمستقیم در تحقق اهداف شرکت لازم و مؤثر باشد.