۱۴۰۰/۰۹/۱۴ آذر

توسعه نقش پرستاری در جامعه از برنامه های اصلی وزارت بهداشت است

دکتر عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره برخی اظهارات درخصوص کمبود پرستار در کشور، گفت: سرانه پرستار در کشور براساس سه مدل نسبت پرستار به تخت، نسبت پرستار به جمعیت و نسبت پرستار به پزشک، بررسی می شود. آنچه تاکنون در ایران به عنوان شاخص اصلی درنظر گرفته شده، نسبت پرستار به تخت بوده است.

نسبت پرستار حرفه ای به تخت به ازای هر تخت 1.8 است

وی تصریح کرد: براساس آنچه وزارت بهداشت اعلام کرده، نسبت پرستار حرفه ای به تخت به ازای هر تخت 1.8 است؛  لذا ضرورت افزایش افراد جذب شده درنظام سلامت وجود دارد.

دکتر عبادی ادامه داد: یکی از نقدهایی که وجود دارد این است که تاکنون عملکرد پرستار و عرصه خدمتی آنها را تنها در چارچوب بیمارستان ها دیده ایم درحالی که در دوره ها و برنامه های آموزشی دانشگاهی این گروه علاوه بر عرصه خدمات در بیمارستان ها، عرصه های بزرگ تری همچون حضور در سطوح مختلف پیشگیری و ارائه خدمات در جامعه هم قابل تسری است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: بنابراین اگر نگاه کارآفرینی و توسعه عدالت در سلامت داشته باشیم حتما فضاهایی را برای کسب و کار و ارائه خدمات سلامت توسط پرستاران در سطح جامعه برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه حضور پرستاران در عرصه مراقبت در منزل و سایر عرصه های اجتماعی همچون پرستار مدرسه، کارخانه و نظایر آن می تواند فضای بیشتری را برای نقش آفرینی این عزیزان فراهم کند، عنوان کرد: باید علاوه بر گسترش کمی تربیت پرستار در برنامه های درسی آنها هم بازنگری صورت گیرد و یا آنکه برنامه های درسی جدیدی مبتنی بر تربیت پرستار جامعه نگر یا بهداشت طراحی شود که این موضوع در دست بررسی است و امیدواریم تا چندماه آینده کارهای کارشناسی آن به اتمام برسد و قابل ارائه باشد.

دکتر عبادی در پایان اظهار کرد: در دوره جدید، توسعه نقش پرستاری در جامعه از برنامه های اصلی وزارت بهداشت خواهد بود تا به این وسیله به اقتصاد سلامت و بهبود شاخص های سلامت و نقش آفرینی پرستاران در عرصه های اجتماعی کمک کنیم.