شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

اخبار صرفه جویی ارزی

تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان تجهیز شد

توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران: تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان تجهیز شد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه تمامی تجهیزات بیمارستان مراوه‌تپه توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تامین شده است، گفت: این بیمارستان در منطقه مرزی ایران و ترکمنستان واقع…

موجودی کنونی کشور برای واکسیناسیون دو دز افراد واجد شرایط کافی است

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران:
موجودی کنونی کشور برای واکسیناسیون دو دز افراد واجد شرایط کافی است