شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR

آزمایشگاه

سوپروایزر بخش : سرکار خانم فاطمه کلهر

 شماره تلفن مستقیم : 88386175

شماره تلفن پذیرش آزمایشگاه : 42702 داخلی 820

شماره تلفن پذیرش پاتولوژی : 42702 داخلی584

این بخش با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی کارآمد ، خدمات جامع آزمایشگاهی را به صورت 24 ساعته در حوزه های زیر ارائه می نماید :

پاتولوژی، هماتولوژی،  بیوشیمی، میکروب شناسی، ویروس شناسی، هورمون شناسی، سلولی مولکولی،سرولوژی، بانک خون، انجام آزمایش های غربالگری و چک آپ

post
ثبت پیشنهادات و شکایات
doctor
از برخورد کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
از کیفیت خدمات ما چقدر راضی بودید؟
از سرعت عمل کارکنان ما چقدر راضی بودید؟
متخصص داخلی
علی عباسپور

این بخش با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی کارآمد ، خدمات جامع آزمایشگاهی را به صورت 24 ساعته در حوزه های زیر ارائه می نمایداین بخش با استفاده از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و نیروی انسانی کارآمد ، خدمات جامع آزمایشگاهی را به صورت 24 ساعته در حوزه های زیر ارائه می نماید