شرکت محب سلامت ایرانیان (شمسا)
fa-IR
چطور می شود به بیماران نیازمند کمک کرد؟
برای کمک به بیماران نیازمند نخست باید وارد حساب کاربری خود شوید. سپس از منوی یاری به نیازمندان به درگاه پرداخت اینترنتی سایت هدایت می شوید و از آنجا میتوانید به مبلغ مورد نظرتان کمک کنید
یاری به بیماران نیازمند
موسسه محب چه بیمه هایی را تحت پوشش خود دارد؟
بیمه تامین اجتماعی, خدمات درمانی سازمان صدا و سیما, سازمان جهاد کشاورزی, بهزیستی
فرانشیز و بیمه
چطور می شود به بیماران نیازمند کمک کرد؟
برای کمک به بیماران نیازمند نخست باید وارد حساب کاربری خود شوید. سپس از منوی یاری به نیازمندان به درگاه پرداخت اینترنتی سایت هدایت می شوید و از آنجا میتوانید به مبلغ مورد نظرتان کمک کنید
یاری به بیماران نیازمند
موسسه محب چه بیمه هایی را تحت پوشش خود دارد؟
بیمه تامین اجتماعی, خدمات درمانی سازمان صدا و سیما, سازمان جهاد کشاورزی, بهزیستی
فرانشیز و بیمه
چطور می شود به بیماران نیازمند کمک کرد؟
برای کمک به بیماران نیازمند نخست باید وارد حساب کاربری خود شوید. سپس از منوی یاری به نیازمندان به درگاه پرداخت اینترنتی سایت هدایت می شوید و از آنجا میتوانید به مبلغ مورد نظرتان کمک کنید
یاری به بیماران نیازمند
موسسه محب چه بیمه هایی را تحت پوشش خود دارد؟
بیمه تامین اجتماعی, خدمات درمانی سازمان صدا و سیما, سازمان جهاد کشاورزی, بهزیستی
فرانشیز و بیمه